Dagelijks: 8:00 tot 18:00 

leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Digibits: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Onder Digibits wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Digibits webdesign.
opdrachtgever: de wederpartij van Digibits.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Digibits en een opdrachtgever waarop Digibits deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De door Digibits gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Digibits is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (per email) binnen 30 dagen worden bevestigd.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Digibits  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digibits het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digibits aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Digibits worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Digibits zijn verstrekt, heeft Digibits het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Digibits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Digibits is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan digibits de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Digibits derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digibits zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Digibits de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digibits daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van lid 3 zal Digibits geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Digibits zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door Digibits verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen foto's enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digibits worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
De uiteindelijke software zoals die door Digibits wordt opgeleverd is uitsluitend bestemd voor plaatsing op de internet site van opdrachtgever en mag niet door hem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digibits, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, anders dan door plaatsing op de internet site van opdrachtgever.
Digibits heeft te allen tijde het eigendomsrecht, en de opdrachtgever het volledige gebruikersrecht.

Digibits zal tot vervolging overgaan als blijkt dat haar eigendomsrecht geschonden wordt.
Op alle foto's en stukken gemaakt door Digibits zit een copyright, deze foto's en stukken kunnen en mogen alleen gebruikt worden op die plaatsten waar ze ook voor bedoeld zijn, de website van de opdrachtgever, en op geen enkele andere plek dan die.

Deze software (de website) is in beheer van Digibits, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Bij ontbinding van het contract cq samenwerking zal Digibits software die nodig is om de site te onderhouden en of wachtwoorden overdoen aan de opdrachtgever, ter continuering van de site, dit tegen een geldelijke vergoeding, hierbij beroept Digibits zich op de rechten die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Digibits behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging onderhoudsovereenkomst
Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 60 dagen in acht te nemen.
Onderhoudscontracten m.b.t beveiligingsupdates zijn een verplichting t.o.v de opdrachtgever en kunnen niet ontbonden worden, zonder concequenties.
Bij ontbinding van de onderhoudsovereenkomst stopt Digibits direct al haar werkzaamheden aan de desbetreffende site. Onderhoudscontracten lopen 12 maanden vanaf de start van het contract, en worden stilzwijgend voor 12 maanden verlengt.
Dit geldt ook voor Hostingcontracten, deze lopen ook 12 maanden vanaf de start van de hosting, en worden stilzwijgend met 12 maanden verlengt.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Digibits op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
na het sluiten van de overeenkomst aan Digibits ter kennis gekomen omstandigheden geven Digibits goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Digibits de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Digibits bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Digibits schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk (email) te worden gemeld aan Digibits.
Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Digibits worden klachten niet gegrond verklaard.
Indien een klacht gegrond is, zal Digibits de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Digibits slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Digibits, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
Indien Digibits met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Digibits niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Digibits mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Digibits kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
Artikel 13. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Digibits aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Facturering vind voor 50% (de helft) plaats reeds bij de eerste aanzet van de page. Pas na betaling van deze factuur worden de werkzaamheden hervat. 
Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien Digibits aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
Bij aanpassing of verandering van geleverde produkten door anderen dan Digibits vervalt alle aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Digibits, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Digibits beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Digibits of haar ondergeschikten.
Digibits is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Digibits geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Digibits niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Digibits heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Digibits haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Digibits opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Digibits niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Digibits bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Digibits is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Digibits het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Digibits en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn opgesteld naar een model van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem
Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige opdracht. Deze versie is herkenbaar aan het versie nummer van de voorwaarden hetwelk tevens vermeld is op offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen.
 
De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de site van Digibits
www.digibits.nl
En is gedeponeerd bij voorwaarden.net
De correcte url van het gedeponeerde pdf file is hier te vinden.
Versie:20140210
kvk  : NWH 37099430
BTW: NL001518336B21

Digibits Webdesign